அரசு கலைக் கல்லூரி, பரமக்குடி

Government Arts College, Paramakudi

Re-accredited with 'B' Grade by NAAC

Affiliated to Alagappa university, Karaikudi
Paramakudi- 623 701, Tamil Nadu

College Code : 1041009       |   University Code : AU14

Department of History


Faculty
Dr.S.GANESAN
M.A., M.Phil., M.Ed., Ph.D.,
Head & Assistant Professor
Dr.V.GOVINDAN
M.A., M.Phil., M.Ed., Ph.D.,
Assistant Professor
Mr.V.KESAVAN
M.A., M.Phil., B.Ed.,
Assistant Professor
Dr.R.VELAYUTHAM
M.A., M.Phil., BLISc., MTM., Ph.D.,
Assistant Professor
Dr.T.BHARATHI
M.A., M.Phil., B.Ed., B.Lit., PGDCM., D.SHGM., CGT., Ph.D.,
Assistant Professor
Dr.R.BALAJI
M.A., M.Phil., M.Ed., B.L.I.Sc., Ph.D.,
Assistant Professor
Dr.G.MANETHANAM
M.A., M.Phil., B.Ed., Ph.D.,
Assistant Professor
Dr.S.SATHYASEKARAN
-
Assistant Professor
Events
"Department Events"
E-Content
Semester Paper Code Title Developed By Study Material